Məhsul xidmətlərinə & baxmaq

Standard Email Hosting Storage: 1000 GB
POP Accounts: 100
Webmail: Yes
Free Forwarding: Yes
Hosted DNS: Yes
1 aylıq qiymət - $8.95
6 aylıq qiymət - $8.95
12 aylıq qiymət - $8.04
24 aylıq qiymət - $7.15

Business Class Email Hosting Storage: 10,000 GB
POP Accounts: 250
Barracuda Enterprise Anti-spam: Yes
Webmail: Yes
Free Forwarding: Yes
Dedicated IP: Yes
Your Own Mailserver: Yes
1 aylıq qiymət - $18.95
6 aylıq qiymət - $18.95
12 aylıq qiymət - $17.06
24 aylıq qiymət - $15.16